ZZ Consultoria

Destinats a cobrir necessitats d’estudis, informes i projectes de gestió i planificació de l’espai públic, així com necessitats de comunicació, mediació i concertació, participació ciutadana així com de formació en matèria de paisatge

Sòl no urbanitzable
– Estudis d’impacte i integració paisatgística (EIIP)
– Disseny d’itineraris paisatgístics
– Valoració d’unitats paisatgístiques i possibilitat d’intervencióTdP_Dibuix_paisatge (26)
– Estudi de connectivitat d’espais verds o espais de valor natural
– Projectes de gestió i intervenció en el medi natural i rural
– Restauració paisatgística de pedreres, cursos fluvials, infraestructures viàries

Sòl urbà i urbanitzable
– Redacció d’ordenances municipals de paisatge urbà
– Informes paisatgístics de projectes d’urbanització
– Estudis de distribució general de serveis i àrees lúdiques
– Integració paisatgística de zones urbanes
– Adequació d’accessos a les poblacions, rotondes, vials i enllaços
– Gestió municipal a través de SIG

Sensibilitatzió
– Projectes d’investigació i comunicació
– Docència en paisatge
– Redacció i coordinació de cartes de paisatge
– Estudis de rendibilització de les polítiques de paisatge
– Col·laboració en redacció d’ instruments d’ordenament territorial