Taller de paisatge

PRIVACITAT I TERMES LEGALS

Política de privacitat

A Taller de Paisatge assumim un compromís permanent amb la privadesa de les dades de clients i contactes i garantim bones pràctiques en l’ús de les dades personals. Estem en contra del Spam i advoquem per la transparència i el respecte.

Regulacions legals a què s'acull aquesta web

 • Reglament (UE) 2016/679 del Parlament Europeu i del Consell de 27 d’abril de 2016 relatiu a la protecció de les persones físiques pel que fa al tractament de dades personals i la lliure circulació d’aquestes dades i pel qual es deroga la Directiva 95/46/CE (Reglament general de protecció de dades).
 • La Llei Orgànica de Protecció de Dades Personals i Garantia dels Drets Digitals (LOPDGDD) 3/2018 adapta el dret espanyol al model establert pel Reglament General de Protecció de Dades (RGPD)

Responsable

Denominació comercial:  TALLER DE PAISATGE

Denominació social: Eva Vidal Mateu

CIF/ NIF: 35111910H

Domicili social: Angel Guimerà 5 – 08960 Sant Just Desvern

Activitat social: Paisatgisme – Disseny i construcció de jardins i piscines

Sistemes de captura d'informació personal

Aquest web només utilitza un formulari de contacte per a consultes o contacte professional, on es recull informació personal.

És obligatori enviar dades de caràcter personal per contactar amb Taller de Paisatge. Així com el consentiment previ dels usuaris per tractar les vostres dades personals per tal de respondre al formulari.

En utilitzar els formularis de contacte, veureu que alguns camps, com el nom, el codi postal o l’e-mail tenen la marca d’un asterisc (*); això significa que aquests camps són obligatoris, i el formulari no es pot enviar si deixa aquests camps en blanc..

Categoria de les dades

Les categories de dades que es tracten són dades identificatives.

Des del formulari de contacte es recull la informació següent: Nom, Telèfon, Codi postal i adreça de correu electrònic

Legitimació per al tractament de les vostres dades

Les vostres dades són exclusives per a l’ús consentit a Taller de Paisatge i mai no seran cedides a tercers.

Exercici dels drets sobre les vostres dades

Vostè com a interessat directe, té dret a:

 • Obtenir confirmació sobre si a Taller de Paisatge estem tractant dades personals que us concerneixen, o no.
 • A accedir a les vostres dades personals, així com a sol·licitar la rectificació de les dades inexactes.
 • Teniu dret a sol·licitar la seva supressió quan, entre altres motius, les dades ja no siguin necessàries per als fins que van ser recollits.
 • A sol·licitar la limitació del tractament de les vostres dades, i en este cas únicament les conservarem per a l’exercici o la defensa de reclamacions.
 • En determinades circumstàncies, vostè tindrà dret a rebre les dades personals que li incumbeixin i que ens hagi facilitat, i transmetre’ls o sol·licitar que els proporcionem a un tercer sense objecció per part nostra (dret a la portabilitat de dades).
 • D’altra banda us informem que si considereu que s’ha comès una infracció respecte al tractament de les vostres dades personals, teniu dret a presentar una reclamació davant l’Autoritat de Control, l’Agència Espanyola de Protecció de Dades, C/ Jorge Juan, 6, 28001 – Madrid.A

Adreces de contacte

Podreu exercitar els vostres drets d’accés, rectificació, cancel·lació i oposició contactant amb evidal@tallerdepaisatge.com

Canvis a la política de privacitat

Podreu exercitar els vostres drets d’accés, rectificació, cancel·lació i oposició contactant amb evidal@tallerdepaisatge.com

Canvis a la política de privacitat

Taller de Paisatge es reserva el dret a modificar aquesta política per adaptar-la a novetats legislatives o jurisprudencials així com a pràctiques de la indústria. En aquests supòsits, el prestador anunciarà en aquesta pàgina els canvis introduïts amb una antelació raonable a la seva posada en pràctica.

Avís Legal

Aquest document conté, de manera general, un conjunt de mencions o referències legals que serveixen per regular les condicions en què els usuaris de Internet accedeixen, naveguen i utilitzen el lloc Taller de Paisatge.

També comprèn els drets, obligacions i responsabilitats a què jo en qualitat de titular/prestadora i vostès en qualitat d’usuaris ens sotmetem recíprocament durant l’accés, navegació i ús del lloc web.

Responsable legal

tallerdepaisatge.com en compliment de la Llei 34/2002, d’11 de juliol, de serveis de la societat de la informació i de comerç electrònic, us informa de la vostra:

Denominació comercial: TALLER DE PAISATGE

Denominació social: Eva Vidal Mateu

CIF/ NIF: 35111910H

Domicili social: Angel Guimerà 5 – 08960 Sant Just Desvern

Activitat social: Paisatgisme – Disseny i construcció de jardins i piscines

Objecte

Les presents Condicions Generals regulen l’ús (incloent-hi el mer accés) de les pàgines web integrants del lloc web de tallerdepaisatge.com.

S’entendrà com a lloc web l’aparença externa de les interfícies de pantalla, tant de forma estàtica com de forma dinàmica, és a dir l’arbre de navegació i tots els serveis o recursos que s’ofereixin als usuaris.

Tota persona que accedeixi al portal tallerdepaisatge.com (“Usuari”) accepta sotmetre’s a les Condicions Generals vigents a cada moment en què accedeixi a la nostra web.

Taller de paisatge es reserva el dret de modificar, en qualsevol moment i sense necessitat de previ avís, la presentació i configuració del portal tallerdepaisatge.com així com les presents Condicions Generals.

Us del portal tallerdepaisatge.com

Els serveis prestats per tallerdepaisetga.com són la presentació de serveis vinculats al paisatgisme, disseny i construcció de jardins i piscines.

El contingut desenvolupat al bloc és plena i exclusiva responsabilitat de Taller de paisatge, així com titular de tots els drets sobre textos i imatges.

Els usuaris

L’usuari, persona que accedeix al portal tallerdepaisatge.com, assumeix la seva responsabilitat per fer un ús correcte del lloc web i accepta des que s’inicia la navegació totes les condicions aquí establertes, així com les modificacions ulteriors, sense perjudici de l’aplicació de la web corresponent normativa legal de compliment obligat segons el cas.

L’usuari accepta que:

 • Només podrà fer ús del lloc web per fer consultes o sol·licituds legalment vàlides.
 • No podrà fer cap sol·licitud especulativa, falsa o fraudulenta. Si tenim motius raonables per considerar que s’ha fet una sol·licitud d’aquesta índole estarem autoritzats a anul·lar-ho i informar-ne les autoritats pertinents.
 • També s’obliga a facilitar de manera certa i correcta la seva adreça de correu electrònic, adreça postal i/o altres dades de contacte i consenteix que farem servir aquesta informació per posar-nos en contacte amb l’usuari (veure la Política de Privadesa).
 • Si l’usuari no facilita tota la informació que necessitem, no podrem respondre la sol·licitud.
 • En fer una sol·licitud a través d’aquest lloc web, l’usuari garanteix que és més gran de 18 anys i que té capacitat legal per celebrar contractes vinculants.
 • L’usuari es compromet a no dur a terme cap conducta que pogués fer malbé la imatge, els interessos i els drets de tallerdepaisatge.com o que pogués impedir el funcionament normal, danyar, inutilitzar, o sobrecarregar el lloc web tallerdepaisatge.com.

Continguts

Pel que fa als continguts d’aquesta web es prohibeix:

 • La seva reproducció, distribució o modificació, total o parcial, llevat que es compti amb l’autorització de Taller de paisatge.
 • Els continguts publicats al bloc d’aquesta web són de caràcter divulgatiu. En cap cas no constitueixen cap assessorament.
 • El plagi de continguts vulnera drets.
 • Si voleu utilitzar qualsevol dels continguts aquí publicats, textos o imatges, cal comptar amb l’autorització expressa d’Eva Vidal. Podeu contactar per sol·licitar permisos a través del nostre correu electrònic evidal@tallerdepaisatge.com

Exclusió de garanties i responsabilitats

Taller de paisatge no garanteix la continuïtat, disponibilitat i utilitat del lloc web ni dels continguts. Tot i que farem tot el possible pel continu i bon funcionament del lloc tallerdepaisatge.com, no podem garantir que el servei del lloc pugui ser interromput o contenir algun error.

Tampoc ens podem responsabilitzar i garantir que el contingut o programari al qual accedeixi des d’aquest lloc web estigui lliure d’error o causi un dany al sistema informàtic (programari o maquinari) de l’usuari. En cap cas Taller de paisatge serà responsable per les pèrdues, danys o perjudicis de qualsevol tipus que sorgeixin per l’accés, navegació i ús del lloc web, incloent-se, però no limitant-se, als ocasionats als sistemes informàtics o els provocats per la introducció de virus.

Taller de paisatge tampoc no es responsabilitza dels danys causats a l’usuari per un ús incorrecte del lloc web. En particular, no ens fem responsables de les caigudes, interrupcions o manca de les telecomunicacions que puguin ocórrer.

Drets de propietat intel·lectual i industrial

Mitjançant aquestes Condicions Generals no se cedeix cap dret de propietat intel·lectual o industrial sobre el portal tallerdepaisatge.com ni sobre cap dels seus elements integrants, quedant expressament prohibits a l’Usuari la reproducció, transformació, distribució, comunicació pública, posada a disposició del públic, extracció , reutilització, reenviament o la utilització de qualsevol naturalesa, per qualsevol mitjà o procediment, de qualsevol d’ells, llevat dels casos en què estigui legalment permès o sigui autoritzat per la titular dels drets corresponents.

L’usuari coneix i accepta que la totalitat del lloc web, contenint sense caràcter exhaustiu el text, programari, continguts (incloent-hi estructura, selecció, ordenació i presentació) fotografies, material audiovisual i gràfics, està protegida per marques, drets d’autor i altres drets legítims registrats, d’acord amb els tractats internacionals on Espanya és part i altres drets de propietat i lleis d’Espanya.

Política de Protecció de Dades i Confidencialitat

Taller de paisatge es compromet en la utilització de les dades obtingudes en aquesta web, a respectar-ne la confidencialitat ia utilitzar-les d’acord amb la finalitat del mateix, així com a donar compliment a la seva obligació de guardar-les i adaptar totes les mesures per evitar l’alteració, pèrdua, tractament o accés no autoritzat, de conformitat amb el que estableix el Reglament UE 2016/679, del Parlament Europeu i del Consell de 27 d’abril de 2016. (RGPD) i la Llei Orgànica 3/2018, de 5 de desembre, de Protecció de Dades Personals i garantia dels drets digitals,

L’Usuari garanteix que les dades personals facilitades a través del formulari de contacte són veraces, i queden obligats a comunicar-ne qualsevol modificació. Igualment, l’Usuari garanteix que tota la informació facilitada correspon a la situació real, que està posada al dia i és exacta. A més l’Usuari s’obliga a mantenir en tot moment les seves dades actualitzades, essent l’únic responsable de la inexactitud o falsedat de les dades facilitades i dels perjudicis que pugui causar a Taller de paisatge com a titular del portal.

De la mateixa manera, l’Usuari té accés en tot moment a modificar, editar o eliminar la informació proporcionada, així com gestionar-ne la baixa directament, o mitjançant sol·licitud adreçada al contacte mostrat a la secció Adreces de Contacte o mitjançant escrit dirigit a Taller de paisatge junt amb còpia del seu DNI o document acreditatiu equivalent.

Per ampliar la informació sobre la política de protecció de dades i drets, consulteu la nostra política de privadesa.

Llei Aplicable i Jurisdicció

Aquestes condicions generals dús i contractació es regeixen per la llei espanyola.

De conformitat amb l’article 29 de la Llei 34/2002, d’11 de juliol, de serveis de la Societat de la Informació i Comerç Electrònic, els contractes electrònics entre empresaris o professionals, les parts se sotmeten, a la seva elecció, per a la resolució dels conflictes i amb renúncia a qualsevol altre fòrum, als jutjats i tribunals del domicili de l’usuari.

Política de Cookies

Política de cookies

A la web s’utilitzen galetes de tercers per a fins analítics i de seguretat.

És important que llegiu aquesta política de cookies i compreneu que implica acceptar-ne l’ús.

Aquesta política i la manera com es gestionen les cookies en aquesta web, compleix amb obligacions previstes a l’apartat segon de l’article 22 de la Llei 34/2002, d’11 de juliol, de serveis de la societat de la informació i de comerç electrònic (LSSI), el Reglament (UE) 2016/679 del Parlament Europeu i del Consell, de 27 d’abril de 2016, General de Protecció de Dades (RGPD) i la Llei Orgànica 3/2018, de 5 de desembre, de Protecció de Dades i garantia dels drets digitals (LOPDGDD).

Podeu consultar el reglament sobre cookies publicat per l’Agència Espanyola de Protecció de Dades a la seva “Guia sobre l’ús de les cookies” i obtenir més informació sobre les cookies a Internet, http://www.aboutcookies.org/

Quines cookies utilitza aquesta web?

 • De seguretat, Recaptcha de Google: s’estableix aquesta galeta per identificar bots i protegir el lloc web d’spam malintencionats. Aquesta galeta té caràcter necessari i no es pot desactivar. No recull ni emmagatzema cap informació personal sobre els visitants del lloc.
 • De consentiment, CookieYes: s’estableix aquesta galeta per recordar les preferències de consentiment dels usuaris, de manera que es respectin les seves preferències en les visites següents a aquest lloc. Aquesta galeta té caràcter necessari i no es pot desactivar. No recull ni emmagatzema cap informació personal sobre els visitants del lloc.
 • Funcionals, Polylang: Polylang estableix aquesta galeta per recordar l’idioma que l’usuari selecciona en tornar al lloc web i obtenir la informació de l’idioma quan no estigui disponible de cap altra manera. No recull ni emmagatzema cap informació personal sobre els visitants del lloc.
 • D’anàlisi i de rendiment, Google Analytics: són aquelles que, tractades per nosaltres o per tercers, permeten quantificar el nombre d’usuaris i així realitzar el mesurament i l’anàlisi estadística de la utilització que fan els usuaris de la web i millorar-ne la usabilitat. . La galeta emmagatzema la informació de forma anònima i assigna un número generat aleatòriament per reconèixer els visitants únics, però en cap cas s’associen a dades que poguessin arribar a identificar l’usuari. (*)Google Analytics, és un servei analític de web prestat per Google, Inc., una companyia de Delaware que té com a oficina principal el 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View (Califòrnia), CA 94043, Estats Units (“Google”). L’usuari pot consultar aquí el tipus de cookies utilitzades per Google.
 • Tallerdepaisatge.com no utilitza cookies publicitàries, cosa que us garanteix que en cap cas us enviarem cap classe d’anuncis.

Adreça de contacte

Si teniu algun dubte sobre aquestes condicions generals o qualsevol comentari sobre el portal podeu contactar amb nosaltres a través del correu electrònic evidal@tallerdepaisatge.com

Darrera actualització: Desembre de 2023