Taller de paisatge

Política de privacitat

A Taller de Paisatge assumim un compromís permanent amb la privadesa de les dades de clients i contactes i garantim bones pràctiques en l’ús de les dades personals. Estem en contra del Spam i advoquem per la transparència i el respecte.

Regulacions legals a què s'acull aquesta web

  • Reglament (UE) 2016/679 del Parlament Europeu i del Consell de 27 d’abril de 2016 relatiu a la protecció de les persones físiques pel que fa al tractament de dades personals i la lliure circulació d’aquestes dades i pel qual es deroga la Directiva 95/46/CE (Reglament general de protecció de dades).
  • La Llei Orgànica de Protecció de Dades Personals i Garantia dels Drets Digitals (LOPDGDD) 3/2018 adapta el dret espanyol al model establert pel Reglament General de Protecció de Dades (RGPD)

Responsable

Denominació comercial:  TALLER DE PAISATGE

Denominació social: Eva Vidal Mateu

CIF/ NIF: 35111910H

Domicili social: Angel Guimerà 5 – 08960 Sant Just Desvern

Activitat social: Paisatgisme – Disseny i construcció de jardins i piscines

Sistemes de captura d'informació personal

Aquest web només utilitza un formulari de contacte per a consultes o contacte professional, on es recull informació personal.

És obligatori enviar dades de caràcter personal per contactar amb Taller de Paisatge. Així com el consentiment previ dels usuaris per tractar les vostres dades personals per tal de respondre al formulari.

En utilitzar els formularis de contacte, veureu que alguns camps, com el nom, el codi postal o l’e-mail tenen la marca d’un asterisc (*); això significa que aquests camps són obligatoris, i el formulari no es pot enviar si deixa aquests camps en blanc..

Categoria de les dades

Les categories de dades que es tracten són dades identificatives.

Des del formulari de contacte es recull la informació següent: Nom, Telèfon, Codi postal i adreça de correu electrònic

Legitimació per al tractament de les vostres dades

La base legal per al tractament de les vostres dades és: el consentiment.

Per contactar o fer comentaris en aquest web es requereix el consentiment amb aquesta política de privadesa.

Com a usuari, sempre tindrà dret a revocar aquest consentiment previ en qualsevol moment. La retirada del consentiment no afecta la licitud del tractament basada en el consentiment previ a la seva retirada.

Destinataris de les dades

Les vostres dades són exclusives per a l’ús consentit a Taller de Paisatge i mai no seran cedides a tercers.

Exercici dels drets sobre les vostres dades

Vostè com a interessat directe, té dret a:

  • Obtenir confirmació sobre si a Taller de Paisatge estem tractant dades personals que us concerneixen, o no.
  • A accedir a les vostres dades personals, així com a sol·licitar la rectificació de les dades inexactes.
  • Teniu dret a sol·licitar la seva supressió quan, entre altres motius, les dades ja no siguin necessàries per als fins que van ser recollits.
  • A sol·licitar la limitació del tractament de les vostres dades, i en este cas únicament les conservarem per a l’exercici o la defensa de reclamacions.
  • En determinades circumstàncies, vostè tindrà dret a rebre les dades personals que li incumbeixin i que ens hagi facilitat, i transmetre’ls o sol·licitar que els proporcionem a un tercer sense objecció per part nostra (dret a la portabilitat de dades).
  • D’altra banda us informem que si considereu que s’ha comès una infracció respecte al tractament de les vostres dades personals, teniu dret a presentar una reclamació davant l’Autoritat de Control, l’Agència Espanyola de Protecció de Dades, C/ Jorge Juan, 6, 28001 – Madrid.A

Adreces de contacte

Podreu exercitar els vostres drets d’accés, rectificació, cancel·lació i oposició contactant amb evidal@tallerdepaisatge.com

Canvis a la política de privacitat

Taller de Paisatge es reserva el dret a modificar aquesta política per adaptar-la a novetats legislatives o jurisprudencials així com a pràctiques de la indústria. En aquests supòsits, el prestador anunciarà en aquesta pàgina els canvis introduïts amb una antelació raonable a la seva posada en pràctica.
Darrera actualització: Desembre de 2023