Taller de paisatge

La societat cada vegada pren més consciència sobre els límits dels recursos naturals i la necessitat de protegir el medi ambient. Estem preocupats per les amenaces que planen sobre els paisatges existents i els efectes del desenvolupament sobre l’entorn en general.

El paisatgisme, una professió que tradicionalment s’ocupava del disseny de jardins ha hagut d’evolucionar per cobrir la important missió d’intentar harmonitzar les exigències del desenvolupament amb la problemàtica mediambiental, a partir del disseny i de la planificació.

Paisatge
gencat

Quan es construeixen barris, urbanitzacions, infraestructures, complexos d’oci i esport, parcs, polígons industrials, etc. es modifiquen els paisatges preexistents. L’escala i l’impacte d’aquest desenvolupament pot ser una amenaça per a l’entorn, però una acurada ubicació i un disseny encertat del paisatge que aconsegueixi integrar els elements introduïts amb els existents pot generar un nou paisatge de gran qualitat i interès visual.

Paisatge Urba
gencat

Paral·lelament a la creació de nous paisatges, l’evolució dels condicionants socio-econòmics comporta sovint l’abandonament i la degradació dels paisatges existents. La renovació paisatgística pot ser la clau de la rehabilitació de zones degradades. La qualitat estètica i ambiental del paisatge renovat (urbà, industrial o rural) influeix positivament en la valoració del mateix.

Restauració del paisatge
EMF

La Fundació Europea d’Arquitectura del Paisatge (EFLA) defineix el paisatgista com el que planifica i dissenya paisatges urbans i rurals en el temps i en l’espai, basant-se en les característiques naturals i en els valors històrics i culturals del lloc. Per aconseguir aquest fi utilitza tècniques apropiades i materials naturals i /o artificials, guiant de principis estètics, funcionals, científics i de planificació.

La formació d’un Paisatgista, d’una banda, inclou coneixements humanístics i tècnics i, d’altra banda, desenvolupa les habilitats artístiques i creatives.
L’àmbit d’actuació dels professionals del paisatgisme abasta des dels paisatges urbans i periurbans fins als rurals i naturals. Els projectes varien considerablement segons l’escala de treball: des del disseny d’un petit jardí, passant pels projectes de parcs urbans, fins a la planificació a escala regional.

Paisatgisme internacional
Tema Landscape Architecture.

I també no cal oblidar que el nostre país té un imponent llegat de jardins històrics. L’estudi ens ajuda a entendre les claus de la societat d’èpoques passades i guiar els plans de restauració per a la seva conservació i gaudir, així com tenim el privilegi de tenir una gran riquesa de paisatges naturals que requereixen plans de conservació i gestió per assegurar la seva protecció.

Jardins històrics
www.tallerdepaisatge.com

Així doncs els professionals paisatgistes es poden trobar en una varietat de contextes, normalment en equips multi disciplinaris, com per exemple per la restauració d’un paisatge degradat, per a la planificació de nous parcs, de connectors ecològics, o per al disseny de jardins privats o corporatius .

Diguem que la seva missió és incrementar la qualitat de vida dels habitants d’un territori a través de promoure la bellesa, l’harmonia, l’equilibri, l’ecologia, la funcionalitat i la salut en el mateix.

Al nostre estudi Taller de Paisatge som paisatgistes acostumats a treballar en tots els àmbits del paisatgisme, tot i que estem especialitzats en el context de l’àmbit privat, així doncs tots aquests adjectius de bellesa, funcionalitat, confort … els perseguirem per a la teva llar, per al disseny de la teva nova terrassa, la transformació del teu pati o el manteniment del teu jardí. T’ajudem ?

Disseny de jardins
www.tallerdepaisatge.com